Tilaa uutiskirjeLiikkeet & aukioloajat

Tietosuoja

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Automyymälä Helsinki Oy, Autoverkkokauppa.fi (myöhemmin ”Autoverkkokauppa”)
Kaakelikaari 4 B, 2. krs, 01720 Vantaa, Y-tunnus: 2660479-3

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Autoverkkokaupassa autojen ja niiden tarvikkeiden hankintaan, huoltoon, leasing-palveluihin, rahoitukseen ja muihin autoiluun liittyvien tavaroiden ja palveluiden tarjontaan liittyen kuluttaja- ja yritysasiakkaille. Jäljempänä ”asiakkaalla” tarkoitetaan myös potentiaalisilla asiakkaita, joiden kanssa Autoverkkokauppa pyrkii luomaan uuden asiakkuuden.


Henkilötietojen käsittelytarkoituksia ovat

 • toiminnan kehittäminen, suunnittelu, seuranta ja ylläpito
 • sopimusten, tilausten, toimeksiantojen ja pyyntöjen toimeenpano sekä mahdollisten reklamaatioiden tai korvausvaatimusten käsittely
 • asiakassuhteen, asiakaskokemuksen ja asiakaspalvelun kehittäminen sekä ylläpito sekä niihin liittyvän viestinnän hoitaminen, kehittäminen ja analysointi
 • asiakasviestintä ja tiedottaminen ajankohtaisista palveluista, asioista tai muutoksista asioinnissa
 • relevantin ja asianmukaisen sisällön ja markkinoinnin tuotanto ja toteutus
 • sidosryhmäviestintä
 • mielipide-, tyytyväisyys- ja muut vastaavat tutkimukset
 • verkkosivuston ja muiden asiointikanavien tilastointi, analysointi sekä tietoturvaan ja todentamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä ylläpidetään rekisteröidyn seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • osoite
 • syntymäaika
 • henkilötunnus lain sallimissa tilanteissa kuten vahvassa tunnistautumisessa ja luottosopimuksen yhteydessä
 • puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarvittavat yhteystiedot
 • markkinointiluvat- ja -kiellot
 • asiakas-, asiointi-, palvelu- ja viestintähistoria sekä sopimus- ja tilaustiedot ml. rekisteröidyn itsensä tuottama sisältö eri asiointikanavissa sekä asiakkaan kiinnostustiedot
 • asiakkuusohjelman jäsenyyteen ja sen palveluiden ja sisältöjen käyttöön liittyvät tiedot
 • yritysasiakkailla yritystietojen lisäksi yhteyshenkilön ja muiden tarpeellisten henkilöiden tiedot
 • maksamiseen ja rahoitukseen liittyvät tarpeelliset tiedot
 • Google-, Facebook- tai Microsoft-kirjautumiseen käytetty sähköpostiosoite
 • kilpailuun, arvontaan tai muuhun myynninedistämistoimenpiteeseen osallistuneiden henkilöiden tarpeelliset tiedot

Rekisteröidyn ajoneuvoon liittyvät tiedot:

 • auton merkki, malli, rekisteri- ja valmistenumero sekä tarpeelliset käyttötiedot kuten ajokilometrit
 • autoon kohdistuvat ostotapahtumat, huolto- ja muut toimenpiteet

Asiakastietojen käsittelystä ja käsittelyperusteista

Henkilötietojen käsittelyn taustalla on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, sopimus, asiakkaan toimeksianto, pyyntö tai muu asiallinen yhteys sekä lakisääteiset velvoitteet. GDPR:n mukaisia käsittelyperusteita ovat sopimuksen tai sitä edeltävien toimenpiteiden täytäntöönpano, rekisterinpitäjän oikeutettu etu tai lakisääteiset velvoitteet.


Henkilötietoihin on pääsy vain Autoverkkokaupan omilla työntekijöillä sekä luotetuilla alihankkijoillamme, jotka käsittelevät tarvittavien toimenpiteiden suorittamiseksi tarpeellisia henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Kaikkien kumppanien sopimuksissa on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.


Henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja GDPR:n mukaisesti. Kukin henkilö käsittelee henkilötietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.


Lähtökohtaisesti käsittelemme henkilötietoja vain EU-alueen sisällä. Jos henkilötietoja siirretään EU:n ulkopuolelle, siirtämisen yhteistyökumppanin valinta toteutetaan huolellisesti. Tällöin varmistamme siirron oikeusperustan ja että henkilötiedot suojataan asianmukaisin toimin kuten esimerkiksi lainmukaisin vakiosopimuksin ja teknisten ja muiden suojatoimien avulla. Mahdolliset henkilötietojen siirrot USA:han tapahtuu EU:n ja USA:n Data Privacy Framework-järjestelmään perustuen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Ensisijaisesti tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään asiakkuuteen, asialliseen yhteyteen, palveluiden käyttöön, viestinnän ja asiointitapahtumien kuten autojen huoltotapahtumien, koeajojen, tarjouspyyntöjen ja rahoituspäätösten tekemisen yhteydessä.


Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavilta rekisterinpitäjiltä.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja niiden käyttötarkoituksen perusteella vain niin kauan kuin on tarpeen tai lakisääteisten velvoitteiden kuten kirjanpitovelvoitteiden täyttämiseksi on tarpeen. Asiakassuhteen tai asiallisen yhteyden päätyttyä voimme säilyttää suppeamman tietosisällön markkinointikäyttöömme oikeutetun edun perusteella.


Julkisista tietolähteistä hankittuja tapauskohtaisia suora- ja telemarkkinointiin tarkoitettuja henkilötietoja säilytetään korkeintaan kaksi kuukautta.


Tiedot poisto- ja tarkastusoikeuspyynnöistä tai muista GDPR-oikeuksien käytöstä säilytetään 12 kuukautta pyynnön esittämisestä rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen turvaamiseksi.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta rekisterin ulkopuolelle muutoin kuin auton maahantuojille ja valmistajille näiden takuuseen, huoltoon, turvallisuuteen tai muihin vastaaviin toimiin liittyen, perintään liittyen sekä rahoitus- ja vakuutusyhtiöille luoton antamiseen ja vakuutuksen toimenpanoon liittyen. Yrityskaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä tietoja voidaan siirtää tai luovuttaa lainsäädännön puitteissa järjestelyn toteuttamiseksi.

Rekisterin suojaus

Rekisterin tietojärjestelmät on suojattu asianmukaisin teknisin toimenpitein sisältäen säännölliset käyttöjärjestelmä- ja sovelluspäivitykset, salatut yhteydet ympäristöön ja turvallisen verkkoympäristön. Rekisterin käyttö edellyttää pääkäyttäjän myöntämää henkilökohtaista tunnusta ja salasanaa.

Rekisteröidyn oikeudet

Jos huomaat hallussamme olevien henkilötietojesi olevan virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on oikeus pyytää niiden korjaamista tai oikaisemista.

Sinulla on myös oikeus saada pääsy tietoihisi eli käyttää ns. tarkastusoikeutta.


Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Automyymälä Helsinki Oy

Kaakelikaari 4 B, 2. krs

01720 Vantaa


Muiden rekisteröidyn oikeuksien osalta voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme.


Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistoa, ellei meillä ole lainmukaista perustetta tietojen käsittelylle. Meillä voi olla lakisääteinen peruste käsitellä edelleen tietoja, esimerkiksi lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, sopimusten täytäntöön panemiseksi tai riita-asioiden ratkaisemiseksi. Jos haluat antaa markkinointikiellon tai esimerkiksi peruuttaa antamasi markkinointiluvan niin kohdista pyyntösi nimenomaan niihin sillä tietojen täydellinen poistaminen poistaa antamasi markkinointikiellon.


Jos käsittelemme tietojasi GDPR:n oikeutetun edun perusteella, on sinulla oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa sinua tällä perusteella tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä.


Emme tee sellaisia automatisoituja yksittäispäätöksiä, joilla olisi oikeudellisia tai muutoin merkittäviä vaikutuksia yksilön kannalta. Asiakastietojen analytiikka on ryhmittelytyyppistä, jolloin ryhmittelyn seurauksena asiakkaamme saavat oikeutettuun etuun perustuvan käsittelyn nojalla personoituja sisältöä ja palveluita eri kanavissamme.

Jos henkilötietojesi automaattinen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, on sinulla oikeus saada Autoverkkokaupalle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Jos henkilötietojesi käsittelyyn liittyen syntyy erimielisyyttä emmekä saa asiaa yhteistyössä ratkaistua sinulla on oikeus viedä asia tietosuojaviranomaisen (tietosuoja.fi) ratkaistavaksi.

Päivitetty 12.10.2023